Polityka prywatności

Informacja w związku z regulacją „RODO” tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…),  wchodzące w życie 25.05.2018 r., którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)

 

Jako PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, uzyskanych  w związku z czynnościami wykonywanymi w zakresie działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane te przetwarzamy   na zasadach określonych poniżej.

 1. Zakres przetwarzanych danych:
  • Imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/dane przedsiębiorcy jednoosobowego, stanowisko służbowe, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

 

 1. Cele przetwarzania:
  • zawarcie i wykonanie umowy w zakresie działalności przedsiębiorstwa,

Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną/przedstawicielem strony jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np.
  • wystawianie i przechowywanie faktur,
  • sporządzanie i przechowywanie dokumentów podatkowych, rachunkowych, księgowych,
  • Posprzedażowa obsługa klienta - np. załatwianie reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji,

Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze.

 • ustalenie, obrona i dochodzenia roszczeń,
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta,
 • tworzenie zestawień i analiz na nasze wewnętrzne potrzeby (np. baza handlowa kontrahentów, planowanie/organizacja sprzedaży, planowanie/organizacja czynności serwisowych, ulepszanie produktów)

Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

 1. Okres przetwarzania danych:
  • okres trwania umowy, lub
  • okres niezbędny do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, lub
  • okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, lub
  • okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, lub
  • okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego  podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych.

 

 1. Publiczne źródła danych osobowych

We wskazanych wyżej celach przetwarzania możemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, w tym z ewidencji/rejestru przedsiębiorców oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców.

 

 

 1. Przekazywanie danych

We wskazanych wyżej celach przetwarzania Państwa dane mogą być przez nas przekazane:

 • podmiotom świadczącym nam usługi IT, pomoc prawną, usługi doradcze lub konsultacyjne, usługi wsparcia technicznego, będącym naszymi podwykonawcami  – takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie  umowy z PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.,
 • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki.

 

 1. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo złożenia do nas wniosku o informację o przetwarzanych przez nas danych, o ich sprostowanie, o ograniczenie/zaprzestanie przetwarzania danych, o usunięcie danych (celem weryfikacji w/w uprawnienia możemy dokonać czynności weryfikacyjnych) – w takim przypadku nasza decyzja zależeć będzie od  podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, w której istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 1. Nasze dane kontaktowe:

PROBIKO-AQUA Sp. z o.o.  

 1. Okrężna 20 62-025 Kostrzyn

Tel.  61 650 95 80

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.